ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Nadrzędnym celem działalności przedszkola jest stworzenie optymalnych warunków dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju każdego dziecka w oparciu o Prawa Dziecka, współczesne zasady wychowania i nauczania. Głównym założeniem wychowawczo dydaktycznym jest osiągnięcie przez każde dziecko dojrzałości szkolnej we wszystkich jej aspektach uwzględniającej wszystkie obszary programowe i szczególne uzdolnienia dzieci. Taki stan uzyskujemy poprzez współpracę wychowawców, rodziców , wszystkich specjalistów i pracowników przedszkola oraz dyrektora. Bezpośrednia praca z dzieckiem opiera się na żywym z nim kontakcie będącym formą dialogu i twórczego działania dziecka. Zróżnicowane metody pracy, znajomość różnorodnych programów oraz własne postawy wychowawców  pozwalają na stosowanie zasady indywidualizacji w procesie nauczania, uwzględniającej możliwości rozwojowe dzieci, ich predyspozycje, zainteresowania i szczególne cechy osobowościowe.   Program przedszkola „Calineczka” nastawiony jest na wielokierunkowy rozwój dziecka poprzez zabawę. Każde dziecko, pchane wewnętrzną dziecięcą ciekawością, dąży do poznania i tworzenia świadomego obrazu siebie, do odkrywania świata oraz odnalezienia w nim swojego miejsca.
               To właśnie ciekawość motywująca dzieci do nauki oraz przekonanie, że podoła ono trudnościom jest gwarantem osiągnięcia sukcesu, rozwijania umiejętności porozumiewania się, zdolności rozumowania i rozwiązywania problemów, kreatywności, samodzielności, umiejętności zarówno zabawy jak i pracy.